REGULAMIN
FITALIA CATERING DIETETYCZNY
1. DANE PODSTAWOWE
Właścicielem Fitalia Catering Dietetyczny a także właścicielem i administratorem serwisu internetowego fitalia.com.pl jest Fitalia Catering Dietetyczny Klaudia Wita z siedzibą w Katowicach, przy ul. Barcelońskiej 82, NIP: 6423042262, adres poczty elektronicznej: biuro@fitalia.com.pl (dalej jako: „Fitalia Catering Dietetyczny” lub „Sprzedawca”).

2. DEFINICJE
Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
BIURO OBSŁUGI KLIENTA, BOK – całość infrastruktury służącej Sprzedawcy do porozumiewania się z Klientem poprzez: kontakt telefoniczny; kontakt za pomocą poczty elektronicznej; kontakt za pomocą formularza kontaktowego z Klientem lub potencjalnym Klientem zostawiającym na stronie Serwisu swój nr telefonu lub adres e-mail; kontakt osobisty w siedzibie firmy.
CENNIK – cennik Usług dostępny na stronie Serwisu Internetowego: www.fitalia.com.pl
DZIEŃ ROBOCZY – za dzień roboczy uznawany jest każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia.
FORMULARZ KONTAKTOWY – Usługa Elektroniczna, formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający Klientowi wysłanie wiadomości do Sprzedawcy
KLIENT, UŻYTKOWNIK – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej; korzystająca albo zamierzająca korzystać z usług lub zakupić produkty Fitalia Catering Dietetyczny
KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA – potwierdzenie zawarcia umowy na dostawę Produktów, które zawiera podsumowanie szczegółów dostawy Diety zawierające takie dane jak: rodzaj Diety, ilość, całkowita cena do zapłaty, dokładny adres dostawy, przewidywany harmonogram realizacji dostaw, dane do płatności za zamówienie.
PRODUKT, DIETA – produkt sprzedawany Klientom przez Fitalia Catering dietetyczny, stanowiący zestaw gotowych posiłków o ustalonej wartości kalorycznej, składający się z 5 posiłków (opcjonalnie 3 posiłków w diecie 1000kcal lub innej liczby posiłków wg indywidualnych ustaleń), dowożony jeden raz dziennie, oferowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i na podstawie umowy zawartej pomiędzy Fitalia Catering Dietetyczny a Klientem.
REGULAMIN – niniejszy regulamin korzystania z Serwisu Internetowego oraz Usług Fitalia Catering Dietetyczny
SERWIS INTERNETOWY – serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.fitalia.com.pl wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jego część oraz pozostałą infrastrukturą umożliwiającą przyjmowanie i realizację zamówień na produkty lub usługi Fitalia Catering Dietetyczny
STREFA BEZPŁATNYCH DOSTAW – obszar realizacji Usługi dostępny na stronie Serwisu Internetowego www.fitalia.com.pl w zakładce Dowóz, na którym dostawa odbywa się bez dodatkowej dopłaty za przekroczenie Strefy Bezpłatnych Dostaw. Ostateczna weryfikacja możliwości dostawy pod adres wskazany przez Klienta dokonywana jest przez Sprzedawcę w momencie przyjmowania zamówienia do realizacji. W sytuacji niemożności realizacji dostawy pod wskazany adres, Klient jest o tym informowany.
UMOWA – umowa o świadczeniu Usług lub Umowa o sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana między Klientem, a Fitalia Catering Dietetyczny osobiście w siedzibie firmy lub z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204).
FITALIA CATERING DIETETYCZNY, SPRZEDAWCA – firma Fitalia Catering Dietetyczny Klaudia Wita z siedzibą w Katowicach, przy ul. Barcelońskiej 82, NIP: 6423042262, adres poczty elektronicznej: biuro@fitalia.com.pl (dalej jako: „Fitalia Catering Dietetyczny” lub „Sprzedawca”).
ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą, składane za pomocą jednego z poniższych sposobów: formularza zamówienia na stronie www.fitalia.com.pl, kontaktu telefonicznego, wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną, kontakt osobisty w BOK.

3.  POSTANOWIENIA OGÓLNE I WARUNKI KORZYSTANIA Z  SERWISU FITALIA.COM.PL 
⦁ Klient korzystający z Usług lub Produktów Fitalia Catering Dietetyczny zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
⦁ Aby złożyć zamówienie korzystając z Serwisu Internetowego fitalia.com.pl Użytkownik musi spełnić łącznie następujące warunki: posiadać dostęp do internetu, posiadać aktywne konto poczty elektronicznej, posiadać przeglądarkę internetową akceptującą pliki Cookie oraz akceptującą okienka wyskakujące typu „pop-up”.
⦁ Regulamin określa warunki i zasady: świadczenia Usług Fitalia Catering Dietetyczny na rzecz Klienta, sprzedaży Produktów, realizacji płatności za Produkty firmy Fitalia Catering Dietetyczny.
⦁ Niniejszy regulamin należy rozumieć jako wiążący wzorzec umowy w postaci elektronicznej, zgodnie
z art. 384 pkt. 2 i 4 Kodeksu Cywilnego.
⦁ Klient jest zobowiązany podać Fitalia Catering Dietetyczny prawdziwe i poprawne dane niezbędne do realizacji Usług lub sprzedaży Produktów.
⦁ W sytuacji jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych Klient powinien skonsultować z lekarzem możliwość skorzystania z Produktów Fitalia Catering Dietetyczny przed złożeniem zamówienia. Z uwagi na osobnicze predyspozycje do danej diety Firma Fitalia Catering Dietetyczny nie ponosi odpowiedzialności za efekty stosowania diety, niekorzystne objawy wynikające z jej stosowania bądź nie osiągnięcie spodziewanych efektów.

4. USŁUGI I PRODUKTY FITALIA CATERING DIETETYCZNY DOSTĘPNE W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.FITALIA.COM.PL ORAZ W SIEDZIBIE FIRMY FITALIA CATERING DIETETYCZNY
⦁ Możliwość składania zamówień za pomocą formularza zamówienia w Serwisie fitalia.com.pl to usługa świadczona nieodpłatnie przez Fitalia Catering Dietetyczny drogą elektroniczną za pomocą Serwisu Internetowego.
⦁ Umowa o świadczenie usługi o której mowa w pkt. 1 zawierana jest z Klientem na czas określony rozpoczynający się w momencie przystąpienia Klienta do wypełnienia formularza zamówienia, a ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania wypełnionego formularza zamówienia do Fitalia Catering Dietetyczny lub z chwilą odstąpienia od jego wypełniania.
⦁ Produkty Fitalia Catering Dietetyczny sprzedawane są w postaci zestawów o różnych wartościach kalorycznych (1000 kcal, 1400 kcal, 1700 kcal, 1900kcal, 2000 kcal, 2300 kcal, 2400kcal, 2500 kcal, 2900kcal, 3000 kcal, 4000 kcal) składających się z 5 gotowych posiłków (lub 3 posiłków w przypadku diety 1000kcal) oraz ewentualnie w oparciu o dodatkowe cechy które spełniają ww. zestawy. Szczegółowa oferta dostępnych produktów oraz ich cechy znajdują się w zakładce Rodzaje Diet w serwisie www.fitalia.com.pl
⦁ Sprzedawca zastrzega sobie prawo do powiększania i modyfikacji oferty dostępnych produktów, co
nie powoduje zmiany niniejszego Regulaminu.
⦁ Ceny Produktów podane na stronie Serwisu Internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (ostateczna cena płacona przez klienta) oraz są to ceny jednostkowe, czyli cena za jeden zestaw diety tj. zestaw diety na jeden dzień dla jednego Klienta. Cena zawiera koszty dostawy (wyłącznie w zakresie dostaw bezpłatnych, zgodnie z zakresem bezpłatnej dostawy dostępnym na stronie ⦁ www.fitalia.com.pl). Jeżeli adres dostawy Produktu wykracza poza w/w strefę bezpłatnych dostaw, istnieje możliwość indywidualnego ustalenia dostawy po doliczeniu dodatkowej opłaty za dowóz poza obszar bezpłatnej dostawy.
⦁ Podczas korzystania z diety od Fitalia Catering Dietetyczny Klient ma możliwość nieodpłatnego konsultowania się z dietetykiem firmy Fitalia Catering Dietetyczny za pomocą kontaktu telefonicznego oraz mailowogo.
⦁ W przypadku zakupu Bonu Prezentowego Klient wybiera wartość Bonu. Po opłaceniu należności w wysokości wybranej kwoty, Bon dostarczany jest w formie elektronicznej na adres e- mail lub w formie kuponu prezentowego na adres pocztowy wskazany przez Klienta lub jest dostępny do odbioru osobistego w BOK.

5. ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI
⦁ W celu zakupu Produktów lub zawarcia umowy o świadczenie Usługi przez Fitalia Catering Dietetyczny na rzecz Klienta, Klient powinien: zapoznać się z treścią Regulaminu i go zaakceptować, złożyć zamówienie, po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia i przyjęcia go przez Sprzedawcę do realizacji na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
⦁ Zamówienie może zostać złożone przez Klienta:
1. za pomocą formularza zamówienia w Serwisie 1. www.fitalia.com.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres: biuro@fitalia.com.pl1. lub na pozostałe adresy wskazane na stronie Serwisu internetowego w zakładce „Kontakt”, 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę;
2. telefonicznie na numery kontaktowe, w dniach i godzinach otwarcia Biura Obsługi Klienta, określonych w zakładce Kontakt w Serwisie Internetowym.
⦁ W celu złożenia zamówienia Klient wybiera i wskazuje Rodzaj Diety spośród oferowanych przez Sprzedawcę, okres czasu przez który produkt będzie dostarczany, terminy dostawy, adres dostawy, imię i nazwisko klienta, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej.
⦁ W przypadku, gdy przekazane w zamówieniu dane są niekompletne, niezgodne z prawdą lub w jakikolwiek inny sposób niejasne – Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia do momentu uzupełnienia lub wyjaśnienia danych.
⦁ Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz przesyła Klientowi drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie Potwierdzenie Zamówienia. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy.
⦁ Klient ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do treści zawartych w Potwierdzeniu Zamówienia w ciągu 12 godzin od otrzymania wiadomości od Sprzedawcy. Nie zgłoszenie zastrzeżeń w określonym terminie jest równoznaczne z akceptacją warunków zamówienia. Po wyżej wymienionym terminie istnieje możliwość dokonania zmian w zamówieniu w zakresie i terminie określonym w pkt. 7.11.
⦁ Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez:
⦁ w przypadku składania zamówienia drogą elektroniczną - udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz przesłanie Klientowi warunków zawartej umowy na podany przez niego adres poczty elektronicznej w postaci wiadomości „Potwierdzenie zamówienia”.
⦁ Klient jest uprawniony zwrócić się do Sprzedawcy z propozycją zmiany warunków umowy
o świadczenie Usługi oraz do dokonania ich zmiany po uprzednim wspólnym ustaleniu ze Sprzedawcą warunków zmiany oraz ich wspólnej akceptacji, pod warunkiem, że uczyni to przed zawarciem umowy i rozpoczęciem realizacji zamówienia. Uwagi należy kierować na adres poczty elektronicznej biuro@fitalia.com.pl.
⦁ Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku podania przez klienta nieprawidłowych danych, braku możliwości ustalenia poprawnego adresu dostawy lub terminów dostawy, zgłoszenia przez Klienta okoliczności uniemożliwiających realizację zamówienia, braku płatności za zamówienie, naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

6. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA USŁUGĘ
⦁ Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu umowy o świadczenie Usługi:
⦁ przelew online (Tpay) - W przypadku korzystania przez Klienta z płatności za pomocą systemu Tpay, dane osobowe (imię, nazwisko oraz adres e-mail) zostaną przekazane spółce Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, w celu obsługi procesu płatności niezbędnego do realizacji Zamówienia;
⦁ tradycyjny przelew bankowy - na wskazany w Potwierdzeniu zamówienia numer rachunku
bankowego Sprzedawcy – 16 1140 2004 0000 3502 7716 8794
⦁ płatność gotówkowa lub płatność kartą płatniczą – przed rozpoczęciem lub w pierwszym dniu realizacji zamówienia, którego płatność dotyczy, dokonywana w siedzibie firmy Fitalia Catering Dietetyczny lub u pracownika firmy Fitalia Catering Dietetyczny dostarczającego przedmiot zamówienia (chęć dokonania płatności kartą płatniczą u kierowcy należy zgłosić telefonicznie min 12 godzin przed dostawą)
⦁ Klient zobowiązuje się do zapłaty ceny łącznej stanowiącej iloczyn ceny jednostkowej za jeden Produkt (jeden dzień zamówienia dla jednej osoby) dla wybranego produktu pomnożonej przez ilość zamawianych produktów (ilość dni zamówienia dla jednej osoby), z uwzględnieniem długości całkowitej zamówienia (tydzień, dwa tygodnie, miesiąc).
Płatność powinna zostać zrealizowana najpóźniej podczas dostawy pierwszego zestawu z danego zamówienia.
⦁ Zamówienie należy złożyć najpóźniej do godziny 17:00 w dniu roboczym poprzedzającym dostawę pierwszego z zamówionych zestawów diety.
⦁ Brak płatności za przyjęte i potwierdzone przez Sprzedawcę zamówienie nie oznacza wyrażenia woli rezygnacji Klienta z zamówienia.
⦁ Na życzenie Klienta Sprzedawca wystawia fakturę (VAT 8%). Faktura zostanie wystawiona po wpływie płatności za produkty.

7. ZESTAWY TESTOWE
⦁ Sprzedawca oferuje zestawy testowe w obniżonej cenie (ceny dostępne na stronie www.fitalia.com.pl). 
W celu zamówienia zestawu próbnego w formularzu zamówienia należy zaznaczyć opcję "zestaw testowy" lub w przypadku telefonicznego składania zamówienia należy poinformować Sprzedawcę o chęci skorzystania z zestawu testowego. 

Zestaw testowy może zostać zamówiony i zrealizowany jednorazowo pod dany adres dostawy zamówienia, w ilości jeden zestaw czyli posiłki na jeden dzień wg wybranej diety (poza dietą detox która nie występuje w wersji zestawu testowego). 

Zestaw testowy nie przysługuje w przypadku zamówienia na adres, na który w przeszłości był dostarczany catering od Fitalia Catering Dietetyczny niezależnie od długości trwania poprzedniego zamówienia oraz wybranego rodzaju diety. 

W przypadku dostawy do miejsca pracy dopuszczamy możliwość realizacji więcej niż jednego zestawu testowego z dostawą pod ten sam adres po kontakcie z pracownikiem Sprzedawcy.

W przypadku stwierdzenia, że zestaw testowy zamówiony został ponownie przez tą samą osobę, lub podane zostały nieprawdziwe dane dotyczące osoby zamawiającej, zamówienie testowe może zostać anulowane a catering będzie mógł być zamówiony w standardowych cenach.

8. REALIZACJA USŁUGI CATERINGU DIETETYCZNEGO
⦁ Dostawa produktów Fitalia Catering Dietetyczny dostępna jest na obszarze wskazanym w zakładce
„Dowóz” w Serwisie Internetowym.
⦁ W przypadku, gdy istnieje techniczna możliwość zrealizowania dostawy pod wskazany przez Klienta adres znajdujący się poza strefą bezpłatnych dostaw określoną na⦁ www.fitalia.com.pl, Sprzedawca poinformuje Klienta o dodatkowej opłacie za taką dostawę.
⦁ Jeżeli istnieje techniczna możliwość, Klient może skorzystać z odbioru osobistego Diety w siedzibie firmy, na warunkach określonych w trakcie przyjmowania Zamówienia oraz potwierdzonych w Potwierdzeniu Zamówienia.
⦁ Dowóz diety odbywa się w dniu poprzedzającym zaplanowaną realizację danego dnia diety, od niedzieli do piątku, w godzinach 16:30-20:30. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany godzin dostawy w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających dostawę w ustalonych godzinach. W takiej sytuacji Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu uzgodnienia innej dogodnej godziny dostawy.
⦁ Dostawy produktów odbywają się od niedzieli do piątku. W piątki dostarczane są produkty na sobotę i niedzielę.
⦁ W przypadku nieodebrania Produktu z winy klienta (np. brak klienta lub osoby upoważnionej do odbioru produktu w ustalonym miejscu dostawy, błędnie podany adres dostawy) – produkt uważa się za skutecznie dostarczony, a Klient nie jest uprawniony do otrzymania zwrotu należności oraz składania roszczeń za nieodebrany produkt.
⦁ Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku kradzieży lub zniszczenia produktu, który uprzednio został dostarczony pod wskazany przez Klienta adres dostawy.
⦁ W przypadku niedostarczenia produktu z winy Fitalia Catering Dietetyczny, Sprzedawca zobowiązuje się: dostarczyć produkt pod inny wskazany przez klienta adres (jeżeli leży to w możliwościach technicznych Sprzedawcy), lub zrealizować ten produkt w innym uzgodnionym z klientem terminie. Wybór spośród powyższych opcji jest uzgadniany każdorazowo z Klientem.
⦁ Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji harmonogramu dostaw produktów. W takiej sytuacji Sprzedawca zobowiązuje się poinformować Klienta drogą elektroniczną (lub telefoniczną) w terminie umożliwiającym dokonanie ewentualnej modyfikacji harmonogramu Dostaw w Zamówieniu.
⦁ Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerwy w realizacji zamówienia lub zmiany harmonogramu dostaw w okresie świątecznym oraz w dni ustawowo wolne od pracy. Sprzedawca o wystąpieniu takiej przerwy poinformuje Klienta z wyprzedzeniem.
⦁ Sprzedawca zastrzega, że w sytuacji, gdy z przyczyn od niego niezależnych realizacja zamówienia będzie niemożliwa w określonym przez Klienta terminie, ustali z Klientem nowy termin realizacji zamówienia.
⦁ Po zawarciu umowy (czyli przed i w trakcie realizacji zamówienia) istnieje możliwość:
⦁ Zmiany rodzaju Diety, zmiany harmonogramu dostaw, zmiany adresu dostawy, zawieszenia dostaw, pod warunkiem, że Klient skutecznie poinformuje o tym fakcie Sprzedawcę nie później niż do godziny 17.00 dnia roboczego poprzedzającego dostawę Diety, której zmiana dotyczy, a w przypadku modyfikacji diety dostarczanej w niedzielę, do godziny 17:00 w piątek.
⦁ Zmiany zgłoszone po wyżej wymienionych terminach mogą nie zostać zrealizowane z braku możliwości technicznych.
⦁ W przypadku dokonania zmiany, która wpływa na wartość zamówienia (np.: zmiana adresu dostawy na adres znajdujący się poza strefą bezpłatnych dostaw, zmiana rodzaju diety na dietę której cena jest wyższa, klient jest zobligowany do uregulowania należności która powstała z tytuły zmiany.
⦁ W przypadku gdy dokonane przez Klienta zmiany powodują „nadpłatę” w stosunku do pierwotnego zamówienia – Klient ma możliwość wyboru: możliwość zwrotu powstałej nadpłaty lub możliwość rozliczenia nadpłaty przy następnym zamówieniu. W przypadku zwrotu środków – niezbędne jest oświadczenie klienta z prośbą o zwrot z numerem rachunku bankowego właściwym do dokonania zwrotu. Oświadczenie powinno zostać złożone w formie pisemnej lub elektronicznie.

9. REKLAMACJE
⦁ Reklamacje związane z realizacją Umowy dotyczącej Diety należy składać niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni kalendarzowych od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. Wyjątek stanowi reklamacja dotycząca niezrealizowania dostawy. W przypadku niezrealizowania dostawy reklamację należy złożyć do godziny 09:00 w dniu następującym po dniu, w którym dostawa miała zostać zrealizowana.
⦁ Reklamacja może zostać złożona:
⦁ telefonicznie na numer kontaktowy wskazany w Serwisie Internetowym
⦁ za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@fitalia.com.pl
⦁ pisemnie na adres: 40-683 Katowice, ul. Barcelońska 82
⦁ Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres dostawy, adres poczty elektronicznej używany do kontaktu z Fitalia Catering Dietetyczny, opis zdarzenia reklamacyjnego wraz z uzasadnieniem.
⦁ Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. W przypadku przekroczenia terminów do zgłoszenia reklamacji określonych w ust. 1, reklamacja pozostanie bez rozpatrzenia. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Sprzedawca powiadomi Klienta.

10. UMOWNE ODSTĄPIENIE OD UMOWY
⦁ Niniejszy punkt Regulaminu reguluje umowne prawo odstąpienia od umowy sprzedaży produktów zastrzeżone dla obu stron tej umowy, to jest dla Sprzedawcy oraz dla Klienta.
⦁ Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie do godziny 17:00 dnia roboczego poprzedzającego pierwszy dzień dostawy Produktu w ramach przyjętego Zamówienia, którego odstąpienie ma dotyczyć.
⦁ Umowne odstąpienie od umowy Klient może złożyć telefonicznie na numery kontaktowe wskazane w Serwisie Internetowym, za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres: biuro@fitalia.com.pl lub pisemnie na adres: 40-683 Katowice ul. Barcelońska 82
⦁ Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
⦁ Umowne prawa odstąpienia, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu mają charakter dodatkowy, dobrowolny i nie wyłączają, nie zawieszają ani nie ograniczają innych praw Klienta przewidzianych przepisami prawa


11. USTAWOWE ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA 
Zgodnie z art. 38 pkt. 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

12. PRAWA AUTORSKIE
Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w ramach Serwisu Internetowego należą do Fitalia Catering Dietetyczny i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów obowiązującego prawa.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
⦁ Umowy zawierane przez Fitalia Catering Dietetyczny zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
⦁ Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobu dostaw lub płatności; dodania nowych Usług - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
⦁ Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy o świadczenie Usług lub sprzedaż Produktów.
⦁ W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy
o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
⦁ Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub uznane zostanie prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.09.2018 r.

Fitalia Catering Dietetyczny REGULAMIN

Dieta pudełkowa Fitalia

ZAMÓW

© 2017 created with webwavecms.com